Tính giá xuất kho

Cuối kỳ, để xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ, anh/chị thực hiện trên phần mềm như sau:

Video hướng dẫn

Tính giá xuất kho from MISA JSC on Vimeo.

Hướng dẫn trên phần mềm

 • Vào “Kho” chọn “Tính giá xuất kho”
 • Chọn khoảng thời gian và kỳ tính giá

 • Lưu ý:
  • Tính giá theo kho: Giá xuất kho của vật tư, hàng hoá sẽ được tự động tính bình quân trên từng kho.
  • Tính giá không theo kho: Giá xuất kho của vật tư, hàng hoá sẽ được tự động tính bình quân trên tất cả các kho
 • Chọn hàng hóa cần tính giá

 • Nếu muốn tính giá cho một số vật tư, hàng hóa, chọn “Hàng hóa được chọn” và nhấn “Chọn hàng hóa tính giá”

 • Tích chọn hàng hóa cần tính giá, nhấn “Chọn”
 • Nhấn  để chương trình thực hiện tính giá.
Cập nhật 21/11/2019

Bài viết liên quan